Regulamin Konkursu

§ 1 Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Modanaurode.pl

§ 2 UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które skończyły 18 lat.

2. Osoby niepełnoletnie, mogą brać udział w konkursie, tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnictwa w konkursie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania, nie można przenosić na inne osoby.

4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego Propozycji/Odpowiedzi (a także zdjęcia, jeśli zostały załączone do Odpowiedzi) nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do jej zamieszczenia oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na innych serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem.

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie odpowiedzieć na „zadanie konkursowe”, zadane przez organizatora konkursy.

7. Uczestnicy konkursu powinni przesłać odpowiedzi, na wskazany adres podany przez organizatora konkursu.

8. Uczestnicy konkursu powinni przesłać zgłoszenia konkursowe w określonym terminie dotyczącym danego ( aktualnego ) konkursu.

9. Warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie zapisu o przetwarzanie danych. Dane osobowe Uczestnika, za dobrowolną zgodą wyrażoną podczas rejestracji w serwisie, są przetwarzane w celach marketingowych, w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

3. Czytelnik – użytkownik Portalu internetowego Modanaurode.pl ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, a także przekazanie ich podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu wysyłki nagród.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich, uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 4 ORGANIZACJA KONKURSU, NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW

1. Konkurs jest organizowany na stronach portalu Modanaurode.pl oraz w mediach społecznościowych, tzn. w serwisach jak i portalach powiązanych tematycznie z portalem Modanaurode.pl oraz portali nie powiązanych z portalem Modanaurode.pl, lecz zajmujących się organizacją konkursów internetowych.

2. Portal Modanaurode.pl zwany dalej organizatorem konkursu, zobowiązany jest do ogłoszenia zwycięzców konkursów na stronach portalu Modanaurode.pl oraz w mediach społecznościowych powiązanych z portalem Modanaurode.pl, najdalej do 7 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu.

3. Portal Modanaurode.pl zwany dalej organizatorem konkursu, zobowiązany jest do wysłania nagród przedstawionych w konkursie, do zwycięzców najpóźniej do 7 dni roboczych, po ogłoszeniu wyników konkursu.

4. Nagrody dla zwycięzców konkursów, zostają wysłane na adres podany przez Uczestnika konkursu podczas zgłoszenia konkursowego.

5. Za treści nadesłanych zgłoszeń konkursowych, odpowiedzialność ponoszą zgłaszający udział, zwani dalej uczestnicy konkursu.

§ 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Każdy uczestnik zgłaszający się do udziału w konkursie, musi zapoznać się z regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego wiąże się z zaznajomieniem z treścią regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.

Modnaurode.pl